Ota yhteyttä

1st column
Second column
Third column

Palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys

Soprano Oyj

Palkka- ja palkkioselvitys

Hyväksytty Soprano Oyj:n hallituksen kokouksessa 1.3.2017                                                                                                                                                                      

Palkka- ja palkkioselvitys, pdf

I. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle tekee yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja irtisanomisen perusteella maksettavasta korvauksesta päättää hallitus. Asian hallitukselle valmistelee hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhden erikseen nimettävän hallituksen jäsenen kanssa.

Konsernin johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajalle raportoivan muun johdon palkitsemisen valmistelee toimitusjohtaja ja hyväksyy hallituksen puheenjohtaja (yksi yli yhden -periaate). Lisäksi toimitusjohtaja valmistelee ja hallitus hyväksyy vuosittain johdon ja koko henkilöstön vuositavoitteiden saavuttamiseen sidotun palkitsemisohjelman.

Liiketoimintasegmenttien johdon palkitsemisen valmistelee segmentin toimitusjohtaja ja hyväksyy hallituksen puheenjohtaja.

Johdon ja henkilöstön mahdollisen optio- tai osakepalkkiojärjestelmän valmistelee toimitusjohtaja, ja hallitus päättää siitä yhtiökokouksen antamien valtuuksien rajoissa.

21.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan
laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 5 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

II. PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallituksen jäsenet

Varsinainen yhtiökokous päätti 21.4.2016, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa yhtiön osakkeina. Päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200 000 euroa, joka maksetaan rahavastikkeena kuukausittain yhtiön normaalin palkanmaksuaikataulun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna lokakuussa 2016 1.6.2016–30.9.2016 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2016, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen
jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on päätoiminen, hänelle voidaan maksaa palkkaa yhtiökokouksen päätöksellä. Lisäksi hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkioita tai korvauksia, mikäli he tekevät yhtiölle pienimuotoisia selvityksiä tai hoitavat muita operatiivisia tehtäviä. Näiden teettämisestä ja palkkiosta päättää hallitus. Hallituksen jäsenten tehtävän hoitamiseen liittyvät matka- ja muut kulut korvataan yhtiön ohjesäännön mukaan.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Hallitus päättää toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. Vuonna 2017 bonuspalkka on kolmen kuukauden palkka, mikäli konserni saavuttaa vuodelle asetetun liiketulostavoitteen. Liiketuloksen positiivinen kehitys on tärkeä yhtiön maksuvalmiuden ja omavaraisuuasteen parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Hallitus seuraa tavoitteen totetumista joka kokouksessa sekä arvioi asetetun tulostavoitteen tasoa puolivuosittain. Mahdollinen bonuspalkkio maksetaan vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän ajan palkitsemisjärjestelmää käytössä vuonna 2017.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Yhtiössä ei ole käytössä lisäeläkkeitä. Sopimukseen ei sisälly allekirjoituspalkkiota, sitouttamisbonusta tai irtisanomiskorvausta.
Irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Muu johto

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja hallituksen päättämästä vuosibonuksesta. Mikäli konserni saavuttaa tulostavoitteensa bonuksen maksamisen jälkeen, bonus on 2 kuukauden palkka.

Mikäli liiketoimintasegmentti saavuttaa budjetoidun tulostavoitteensa ja koko konsernin liiketulos on voitollinen bonuksen maksamisen jälkeen, maksetaan segmentin toimitusjohtajalle tilinpäätöksen vahvistuksen jälkeen
palkkio, mikä vastaa 1,5 kuukauden palkkaa.

Mikäli liiketoimintayksikkö saavuttaa budjetoidun tulostavoitteensa ja liiketoimintasegmentin sekä koko konsernin liiketulos on voitollinen bonuksen maksamisen jälkeen, maksetaan liiketoimintayksikön johtajalle tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen palkkio, mikä vastaa 1 kuukauden palkkaa.

III. PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2016

Hallitus, palkat ja palkkiot

tuhatta euroa 2016 2015
Mika Aaltonen, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen    
Harri Koponen, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen    
Antti Palola, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen 10  
Irmeli Rytkönen, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen    
Anne Berner, hallituksen puheenjohtaja 31.5.2015 asti 0 3
Arto Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja 1.6.2015 alkaen 124 11
Arto Tenhunen, toimitusjohtaja 1.1.-21.10.2015, rahoitusjohtaja 1.9.15-31.3.16

50

173
Aino Sallinen, hallituksen jäsen 21.4.2016 asti 1 10
Timo Tiihonen, hallituksen jäsen 21.4.2016 asti 1 10
Pekka Vennamo, hallituksen jäsen 1 10
Yhteensä 187 217

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu saatiin teknisesti toteutettua Antti Palolalle vuoden 2016 aikana, muille
maksu tapahtui vuoden 2017 puolella.

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan vuosipalkkio on 200 000 euroa. Palkkio maksetaan kuukausierissä yhtiön normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Lainat lähipiirille

tuhatta euroa 2016 2015
Johtoon kuuluville avainhenkilöille myönnetyt lainat    
Tilikauden alussa 0 0
Tilikauden aikana myönnetyt lainat    
Lainojen takaisinmaksut   0
Veloitetut korot   0
Tilikauden aikana saadut korkomaksut   0
Tilikauden lopussa 0 0

Toimitusjohtaja

tuhatta euroa 2016 2015

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet,
Kaisa Vikkula 22.10.2015-

159 19
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet,
Arto Tenhunen 1.1.- 21.10.2015
0 153
Yhteensä 159 172

Toimitusjohtaja ei ole saanut palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Toimisopimukseen ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta. Irtisanomisaika on 6 kk, miltä maksetaan normaali palkka, ei irtisanomiskorvausta.

Johdon työsuhde-etuudet

tuhatta euroa 2016 2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet 305 370
Osakeperusteiset etuudet 0 0
Yhteensä 305 370

Johtoryhmän jäsenet eivät ole saaneet palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

Johtajasopimuksiin ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta.

Irtisanomisaika on 3 kk, miltä maksetaan normaali palkka. Vain vuonna 2015 päätetyn toimitusjohtajan varamiehen Timo Helosuon sopimuksessa oli 6 kk irtisanomiskorvaus, mikä maksettiin vuonna 2016.

Arto Tenhunen toimi 22.10.2015 asti Sopranon toimitusjohtajana, minkä jälkeen tehtävää on hoitanut Kaisa Vikkula. Arto Tenhunen toimi konsernin vt. talousjohtajana 1.9.2015-31.3.2016. Tämän jälkeen hän toimi vuoden
2016 loppun asti päätoimisena hallituksen puheenjohtajana ja vuoden 2017 alusta palkattuna konsernijohtajana. Hänen saamansa kokonaiskorvaus on samalla tasolla, jossa hänen taloudellinen korvauksensa oli konsernin
toimitusjohtajana toimiessaan.